IRカレンダー

IRカレンダー

2022年

2022.10.28
2023年3月期 第2四半期 決算短信
2022.07.28
2023年3月期 第1四半期 決算短信
2022.06.23
第67回定時株主総会
2022.05.12
2022年3月期 決算発表
2022.01.27
2022年3月期 第3四半期 決算短信

2021年

2021.10.26
2022年3月期 第2四半期 決算短信
2021.07.30
2022年3月期 第1四半期 決算短信
2021.06.24
第66回定時株主総会
2021.05.11
2021年3月期 決算発表
2021.01.27
2021年3月期 第3四半期 決算短信

2020年

2020.10.28
2021年3月期 第2四半期 決算短信
2020.07.28
2021年3月期 第1四半期 決算短信
2020.06.25
第65回定時株主総会
2020.05.11
2020年3月期 決算発表
2020.01.27
2020年3月期 第3四半期 決算短信

2019年

2019.12.06
機関投資家・アナリスト向け 2020年3月期 第2四半期 決算説明会
2019.10.28
2020年3月期 第2四半期 決算短信
2019.07.26
2020年3月期 第1四半期 決算短信
2019.06.20
第64回定時株主総会
2019.06.07
機関投資家・アナリスト向け 2019年3月期 決算説明会
2019.05.10
2019年3月期 決算発表
2019.01.28
2019年3月期 第3四半期 決算短信

2018年

2018.12.07
機関投資家・アナリスト向け 2019年3月期 第2四半期 決算説明会
2018.10.26
2019年3月期 第2四半期 決算短信
2018.07.27
2019年3月期 第1四半期 決算短信
2018.06.21
第63回定時株主総会
2018.06.01
機関投資家・アナリスト向け 平成30年3月期 決算説明会
2018.05.11
平成30年3月期 決算発表
2018.01.29
平成30年3月期 第3四半期 決算短信

2017年

2017.12.01
機関投資家・アナリスト向け 平成30年3月期 第2四半期 決算説明会
2017.10.26
平成30年3月期 第2四半期 決算短信
2017.07.28
平成30年3月期 第1四半期 決算短信
2017.06.22
第62回定時株主総会
2017.06.02
機関投資家・アナリスト向け 平成29年3月期 決算説明会
2017.05.12
平成29年3月期 決算発表
2017.01.31
平成29年3月期 第3四半期 決算短信

2016年

2016.12.02
機関投資家・アナリスト向け 平成29年3月期 第2四半期 決算説明会
2016.10.31
平成29年3月期 第2四半期 決算短信
2016.07.29
平成29年3月期 第1四半期 決算短信
2016.06.24
第61回定時株主総会
2016.06.03
機関投資家・アナリスト向け 平成28年3月期 決算説明会
2016.05.13
平成28年3月期 決算発表
2016.01.29
平成28年3月期 第3四半期 決算短信

2015年

2015.12.04
機関投資家・アナリスト向け 平成28年3月期 第2四半期 決算説明会
2015.10.30
平成28年3月期 第2四半期 決算短信
2015.07.31
平成28年3月期 第1四半期 決算短信
2015.06.19
第60回定時株主総会
2015.06.05
機関投資家・アナリスト向け 平成27年3月期 決算説明会
2015.05.12
平成27年3月期 決算発表
2015.01.30
平成27年3月期 第3四半期 決算短信

2014年

2014.12.05
機関投資家・アナリスト向け 平成27年3月期 第2四半期 決算説明会
2014.10.31
平成27年3月期 第2四半期 決算短信
2014.07.31
平成27年3月期 第1四半期 決算短信
2014.06.20
第59回定時株主総会
2014.06.06
機関投資家・アナリスト向け 平成26年3月期 決算説明会
2014.05.12
平成26年3月期 決算発表
2014.01.31
平成26年3月期 第3四半期 決算短信

2013年

2013.12.06
機関投資家・アナリスト向け 平成26年3月期 第2四半期 決算説明会
2013.10.31
平成26年3月期 第2四半期 決算短信
2013.07.31
平成26年3月期 第1四半期 決算短信
2013.06.21
第58回定時株主総会
2013.06.07
機関投資家・アナリスト向け 平成25年3月期 決算説明会
2013.05.13
平成25年3月期 決算発表
2013.01.31
平成25年3月期 第3四半期 決算短信

2012年

2012.12.07
機関投資家・アナリスト向け 平成25年3月期 第2四半期 決算説明会
2012.10.31
平成25年3月期 第2四半期 決算短信
2012.07.30
平成25年3月期 第1四半期 決算短信
2012.06.22
第57回定時株主総会
2012.06.07
機関投資家・アナリスト向け 平成24年3月期 決算説明会
2012.05.14
平成24年3月期 決算発表
2012.01.31
平成24年3月期 第3四半期 決算短信

2011年

2011.12.02
機関投資家・アナリスト向け 平成24年3月期 第2四半期 決算説明会
2011.10.31
平成24年3月期 第2四半期 決算短信
2011.07.29
平成24年3月期 第1四半期 決算短信
2011.06.23
第56回定時株主総会
2011.06.02
機関投資家・アナリスト向け 平成23年3月期 決算説明会
2011.05.13
平成23年3月期 決算発表
2011.01.31
平成23年3月期 第3四半期 決算短信

2010年

2010.11.26
機関投資家・アナリスト向け 平成23年3月期 第2四半期 決算説明会
2010.10.28
平成23年3月期 第2四半期 決算短信
2010.07.30
平成23年3月期 第1四半期 決算短信
2010.06.22
第55回定時株主総会
2010.06.03
機関投資家・アナリスト向け 平成22年3月期 決算説明会
2010.05.10
平成22年3月期 決算発表
2010.01.29
平成22年3月期 第3四半期 決算短信